Stadgar

 

Stadgar

 

 

Säte: Göteborg

 

Upptagningsområde: Göteborg, dess kranskommuner samt norra Hallands län

 

 

§1. Ändamål och uppgifter

 

Synskadades Umgänge Gemenskap Idrott (SUGI) har som huvudsakligt ändamål att i sin verksamhet, som omfattar synskadades behov av idrott och socialt umgänge, medverka till främjandet av synskadade barns eller ungdomars rehabilitering, fostran, utveckling och utbildning samt bygga fritidsverksamhet för synskadade vars verksamhet är planerad av i huvudsak synskadade.

 

 

Verksamhetsidé

 

SUG vill på alla nivåer bedriva verksamhet så att människor med synskada skall ha lika möjlighet, som alla andra att ha en aktiv och meningsfull fritid.

 

 

Verksamhetens mål och inriktning

 

D e f i n i t i o n

 

 

- Verksamheten bygger på fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

 

- En av delarna i verksamheten är ungdomsidrotten, vars aktiviteter består av träning, lek, tävling och uppvisning

 

- I idrotten betonar vi glädjen och låter barn och ungdomar lära sig olika idrotter under lekfulla former.

 

- En allsidig idrottsutveckling för barn och ungdomsverksamheten är normgivande för en del av verksamheten där tävling är en del av leken, och skall utövas på lika villkor.

 

- SUGI skiljer på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

 

- I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

 

- I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

- Föreningens idrottsliga verksamhet skall vara ett av flera alternativ för medlemmar som söker sig till föreningen för att ges en aktiv fritid

 

- Föreningen bör vidare sträva att kunna erbjuda olika alternativ så som barn och ungdomsläger, familjeaktivteter och veckoaktiviteter, resor, kurser och annan verksamhet som följer föreningens mål och inriktning

 

 

Mål och inriktning

 

Föreningen vill bedriva verksamhet så att den utvecklar synskadade människor positivt, såväl fysiskt, psykiskt, som socialt och kulturellt.

 

Därför vill föreningen utforma aktiviteterna så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.

 

 

Alla som är synskadade och inskrivna på syncentralen, oavsett religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i SUGIs verksamhet.

 

Föreningen vill ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

 

 

Föreningen strävar vidare efter:

 

- Att deltagarna får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet d.v.s. ”att synskadade i huvudsak skapar bra verksamhet med bra föreutsättningar för synskadade”.

 

- Att verksamheten ger alla som deltar en kamratlig, trygg och social gemenskap.

 

- Att skapa en meningsfull fritid för synskadade barn och ungdomar och synskadade föräldrar med familj.

 

- Att ur ett folkhälsoperspektiv, tillgodose och uppmuntra synskadades utveckling och hälsa.

 

- Att erbjuda synskadevänliga aktiviteter i en trygg och säker miljö.

 

- Att nå ut med information och sprida kunskap om/till föreningens målgrupp.

 

- Att arbeta för stärkandet av synskadades självkänsla och självkännedom.

 

- Att arbeta för en bra och synskadevänlig integration.

 

- Att träffas och knyta sociala kontakter med andra synskadade

 

 

 

Uppgifter

 

SUGI skall sträva till att erbjuda synskadade en meningsfull fritid och kunna verka för största möjliga integration, ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

 

 

§2. Stadgarnas tillämpning

 

Föreningen skall sträva efter att samarbeta med annan verksamhet som ligger i linje med föreningens egen verksamhet.

 

 

I händelse av tvist om innebörden i föreningens stadgar hänskjuts frågan till nästa årsmöte eller avgörs, i trängande fall av styrelsen.

 

Detsamma gäller om fall skulle uppkomma som inte varit förutsedda i stadgarna.

 

 

§3. Medlemskap

 

Medlem kan man bli om man är;

 

· Synskadad

 

· Om man har en synskadad i familjen

 

· Om man av styrelsen anses har eller har haft en betydande roll i föreningen

 

· Föreningen är även öppen för stödmedlemskap

 

 

Definition av synskadad

 

Synskadad är man om man är blind, av läkare anses synsvag eller är inskriven hos Synscentralen.

 

 

Utträde, uteslutning ur förening

 

Medlemmar som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen eller muntligen anmäla detta till föreningen.

 

 

Beslut om medlemmens utträde fattas av styrelsen.

 

Medlemmar som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

Föreningen får utesluta medlem om den - trots påminnelser - underlåtit att följa vad som föreskrivs i SUGI´s stadgar, eller påtagligt har motarbetat föreningens intressen.

 

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig inom, viss av styrelsen angiven rimlig tid.

 

I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges.

 

Medlemmen har möjlighet att överklaga beslutet om uteslutning och dennes överklagan sker hos styrelsen, dock senast en månad efter medlemmen meddelats om beslutet.

 

 

§4. Föreningens organ

 

Föreningens beslutande organ är:

 

a) Årsmöte

 

b) Extra årsmöte

 

c) Föreningens styrelse

 

 

§5. Förvaltningsår och revision

 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår (1 januari - 31 december). Föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av en av årsmötet utsedd revisor.

 

 

Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar överlämnas till revisor senast sex veckor före årsmötet eller senast den 1 april. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 

 

§6. Hedersledamot

 

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat föreningens verksamhet kan, på styrelsens enhälliga förslag, av ordinarie årsmöte utses till hedersledamot i föreningens styrelse.

 

 

 

 

ÅRSMÖTE

§7. Tidpunkt

 

Ordinarie årsmöte hålls varje år före den 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

 

Kallelse

 

Kallelse till årsmöte gör föreningsstyrelsen genom brev, e-post eller på föreningens hemsida till föreningsmedlemmarna senast 14 dagar före mötet.

 

 

Om en medlem så begär, skall föredragningslista, verksamhets- och revisionsberättelser, ekonomisk rapport, motioner jämte styrelsens yttranden, styrelsens övriga förslag samt valberedningens förslag bifogas.

 

 

§7. Röstlängd

 

Röstberättigade är de medlemmar som har betalat årets medlemsavgift och där med äger en röst

 

 

Röstlängden för årsmöte upprättas av styrelsen vid årsmötet och röstlängden fastställs av årsmöte

 

 

§8. Ombud

 

Ombud tillämpas ej

 

 

§9. Beslutsmässighet

 

Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade som är närvarande vid mötet. Fullmaktsröstning är ej tillåten.

 

 

Alla frågor avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid val gäller relativ majoritet.

 

Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär.

 

 

Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen:

 

se §23

 

 

Yttrande- och förslagsrätt

 

Yttrande- och förslagsrätt tillkommer förutom medlemmar även ledamöter och suppleanter i föreningsstyrelsen, föreningens revisor samt motionär i vad avser egen motion samt samtycke annan närvarande.

 

 

§10. Ärenden

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

1. Upprop av befullmäktigade medlem och fastställande av röstlängd.

2. Fastställande av mötets behöriga utlysande.

3. Val av ordföranden och en sekreterare för mötet.

4. Val av två justerare att jämte ordförandena justera mötets protokoll.

5. Val av två rösträknare för mötet.

6. Fastställande av föredragningslista för mötet.

7. Behandling av verksamhetsberättelse.

8. Revisorens berättelse.

9. Fastställande av balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Behandling av inom föreskriven tid inkomna motioner.

12. Behandling av förslag från styrelsen.

13. Behandling av förslag till verksamhet.

14. Fastställande av årsavgift för tiden intill nästa årsmöte.

15. Fastställande av arvode till styrelseledamöter och revisorer.

a. Fastställande av antalet styrelseledamöter

 

16. Kandidatnominering till styrelsen.

17. VAL

a. Val för en tid av två(2) år:

i. Föreningsordförande

ii. Sex ordinarie ledamöter till föreningsstyrelsen

b. Val för en tid av ett(1) år:

i. En revisor

ii. Tre till valberedningen

18. Övriga frågor

 

 

§11. Valbarhet

 

Ledamot av styrelsen eller arbetstagare inom föreningen är ej valbar som revisor eller revisorssuppleant.

 

 

Arbetstagare hos föreningen är inte valbar till förenings styrelse

 

 

§12. Motion vid ordinarie årsmöte

 

Motion skall, för att kunna upptas till behandling vid ordinarie årsmöte, vara föreningens styrelse tillhanda en månad innan ordinarie årsmöte.

 

 

Rätt att avge motion tillkommer enskild medlem, och föreningsstyrelsen. Motion till föreningen skall åtföljas av styrelsens yttrande.

 

 

§13. Extra årsmöte

 

Extra årsmöte utlyses av föreningsstyrelsen när så är erforderligt, eller när revison med angivande av skäl så kräver, eller då minst halva antalet av medlemmarna så begär.

 

 

Kallelse sker senast två veckor före mötet. Vid sådant möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas.

 

 

 

 

STYRELSE

§15. Sammansättning

 

Föreningsstyrelsen, som skall bestå av både kvinnor och män, består av föreningsordförande, vice ordförande och det antal övriga ledamöter som årsmötet fastställer.

 

 

Styrelsen utser inom sig ordinarie och vice kassör samt ordinarie och vice protokollsekreterare.

 

Föreningsstyrelsen kan inom och utom sig utse ett presidium/arbetsutskott.

 

Föreningsstyrelsen äger rätt att med sig adjungera sakkunniga personer.

 

Föreningsstyrelsen äger rätt att mellan årsmöten inom sig utse vice ordförande i händelse av avgång från denna post.

 

Mellan årsmöten, handhar föreningsstyrelsen ledningen av föreningens verksamhet.

 

Sammanträden sker på ordförandens kallelse eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

 

Kallelse, med dagordning till styrelsesammanträdet utsändes senast 14 dagar före mötet och det åligger styrelseledamot att omedelbart anmäla förhinder.

 

 

Föreningsstyrelsen är beslutsmässig då mer än en tredjedel av antalet ledamöter är närvarande.

 

 

§16. Åligganden

 

Av föreningsstyrelsen åligger att:

 

1. Verka för verksamhetens utveckling och intressen, samt främja förverkligandet av föreningens målsättningar.

 

2. Övervaka efterlevnaden av föreningens stadgar och i vederbörlig ordning utfärdade regler.

 

3. Ansvara för föreningens samverkan och kontakter.

 

4. Verkställa årsmötets beslut.

 

5. Sköta löpande ärenden och föra protokoll vid sina sammanträden.

 

6. Under verksamhetsperioden ansvara för föreningens ekonomi och föreningens medel.

 

7. Besluta om tecknande av firma/förening.

 

8. Förvalta föreningens tillgångar, föra fullständig kassabok samt andra erforderliga böcker.

 

9. Anställa samt träffa avtal om löner, arvoden, pensioner och befattningsinstruktioner.

 

10. Utarbeta instruktioner för utskott och arbetsgrupper.

 

11. Fastställa bestämmelser och regler

 

12. Utse arrangör för föreningens tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna tävlingar samt besluta om riktlinjer för deltagande i tävling eller uppvisning.

 

13. Granska och godkänna ansökningar om medlemskap eller utträde.

 

14. Besluta om utdelning av föreningens utmärkelser.

 

15. Ansvara för vården av föreningens handlingar, arkiv, dokument och andra minnen.

 

16. Utöva prövningsrätt i ärenden enligt stadgar.

 

17. Avgiva rapporter och yttranden

 

18. Förbereda ärenden till årsmötet.

 

 

§17. Ansvar

 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen.

 

 

 

VALBEREDNING

§18. Sammansättning

 

Valberedningen, som bör bestå av kvinnor och män, består av en ordförande (tillika sammankallande) samt två(2) ledamöter.

 

 

 

§19. Kallelse

 

Valberedningen skall på kallelse av ordförande sammanträda före årsmötet och uppgöra förslag beträffande vart och ett av valen i föredragningslistan för årsmötet.

 

§20. Förberedelser och redovisning

 

Valberedningens ordförande skall senast den 1 januari det år årsmöte äger rum efterhöra om de personer, vilkas mandattid utgår vid årsmötet, är beredda att kandidera för kommande mandatperiod.

 

 

Valberedningens ordförande skall därefter senast den 1 februari det år årsmöte äger rum redovisa resultatet av förfrågan.

 

Vid årsmötet, lämnas namnförslag på ledamöter på den kommande styrelsen.

 

De föreslagna kandidaterna skall vara vidtalade och ha samtyckt till den föreslagna nomineringen.

 

 

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning, med beaktande av jämställdhetsaspekterna, lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmöte.

 

 

§21. Överläggningar

 

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till föreningsstyrelsen.

 

 

§22. Sammansättning och gränser

 

Medlemmar i föreningen rekryteras aktivt i första hand av personer hemmahörande i Göteborg, Västra Götaland och Halland.

 

§23. Stadgeändringar

 

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie årsmöte och måste vid begärd omröstning biträdas av minst två tredjedels majoritet av antalet röster.

 

 

Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två tredjedels majoritet av antalet röster.

 

Efter sådan beslutad upplösning skall om möjligt föreningens tillgångar och handlingar överlämnas till annan av årsmötet utsedd förening eller organisation som anses värna om föreningens målsättning och ha förmåga att föra föreningens anda vidare.

 

sugi.se © 2016 • styrelse@sugi.se

Använd SUGIs Postgiro för inbetalningar

PG 73 59 57-3